agb_hintergrund.jpg

Ogólne warunki sprzedaży pojazdów samochodowych firmy ARI Motors GmbH

I. Zawarcie umowy/Przeniesienie praw i obowiązków kupującego

 1. Kupujący jest związany zamówieniem maksymalnie przez cztery tygodnie, w przypadku pojazdów użytkowych - przez sześć tygodni, oraz w przypadku pojazdów dostępnych u sprzedawcy - przez 10 dni, w przypadku pojazdów użytkowych - przez 2 tygodnie.

 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta, gdy sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia na dokładnie określony przedmiot sprzedaży w odpowiednich terminach, pisemnie lub wykonując dostawę. Jednak sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować zamawiającego, jeśli nie przyjmuje zamówienia.

 3. Przeniesienie praw i obowiązków kupującego wynikających z umowy sprzedaży wymaga pisemnej zgody sprzedawcy.

II. Ceny

Cena pojazdów nie zawiera rabatu i innych upustów, w tym obowiązującego podatku od wartości dodanej (obecnie 19%).

III. Płatność

 1. Cena zakupu oraz ceny dodatkowych usług są płatne najpóźniej przy przekazaniu przedmiotu zakupu i wydaniu lub przesłaniu faktury do zapłaty, jednak nie później niż osiem dni po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o dostępności.

 2. Warunki płatności: Płatność musi odbywać się bezgotówkowo. Płatności gotówkowe są możliwe tylko po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu. W pozostałych przypadkach obowiązują następujące zasady: Przelew bankowy: W przypadku przelewu bankowego, kwota przelewu musi wpłynąć na konto ARI Motors GmbH najpóźniej 3 dni robocze przed przekazaniem pojazdu.

 3. Kupujący może zaliczyć roszczenia sprzedawcy tylko wtedy, gdy roszczenie kupującego nie jest sporne lub gdy istnieje prawomocny tytuł wykonawczy; prawo zatrzymania może być wykorzystane tylko w zakresie roszczeń wynikających z umowy sprzedaży.

 4. Odsetki za zwłokę są naliczane w wysokości 6% powyżej podstawowej stopy procentowej niemieckiego Banku Centralnego. Mogą być one wyższe lub niższe, jeśli sprzedawca wykaże obciążenie wyższą stopą procentową lub kupujący wykaże obciążenie niższą stopą procentową.

IV. Dostawa i opóźnienie dostawy

 1. Terminy i terminy dostawy, które mogą być wiążące lub niewiążące, muszą być podane na piśmie. Terminy dostawy rozpoczynają się od zawarcia umowy.

 2. Po upływie ośmiu tygodni od przekroczenia niewiążącego terminu dostawy lub niewiążącego terminu dostawy, kupujący może wezwać sprzedawcę do dostawy. Po otrzymaniu takiego wezwania sprzedawca znajduje się w zwłoce. Jeśli kupujący ma prawo do odszkodowania za szkodę związaną ze zwłoką, to odszkodowanie to jest ograniczone do maksymalnie 5% ustalonej ceny zakupu.

Jeśli kupujący chce dodatkowo zrezygnować z umowy, 1. Jeśli kupujący żąda odszkodowania lub odszkodowania zamiast wykonania, musi on, po upływie 8-tygodniowego terminu, określonego w zdaniu 1, wyznaczyć sprzedawcy termin 4 tygodnie na dostawę. Jeśli kupujący ma prawo do odszkodowania zamiast wykonania, roszczenie to ogranicza się do maksymalnie 25% ustalonej ceny zakupu w przypadku lekkiego niedbalstwa. Jeśli kupującym jest osoba prawna prawa publicznego, specjalny majątek prawa publicznego lub przedsiębiorca, który działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, roszczenia o odszkodowanie z tytułu lekkiego niedbalstwa są wyłączone. Jeśli sprzedawca jest w zwłoce, a dostawa stała się niemożliwa z przyczyn przypadkowych, ponosi on odpowiedzialność zgodnie z wcześniej uzgodnionymi ograniczeniami odpowiedzialności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli szkoda ta wystąpiłaby również w przypadku terminowej dostawy.

 1. Jeżeli ustalony termin dostawy lub termin dostawy zostanie przekroczony, sprzedawca znajduje się w zwłoce już w momencie przekroczenia terminu dostawy lub terminu dostawy. Prawa kupującego określane są wówczas zgodnie z ustępem 2 zdaniami 3 do 6 tego rozdziału.

 2. Siła wyższa lub zakłócenia w działalności sprzedawcy lub jego dostawców, które tymczasowo uniemożliwiają dostarczenie przedmiotu zakupu w ustalonym terminie lub w określonym terminie, bez winy sprzedawcy, zmieniają terminy i terminy określone w ustępach 1 do 3 tego rozdziału o czas trwania zakłóceń w realizacji spowodowanych tymi okolicznościami. Jeżeli takie zakłócenia prowadzą do opóźnienia w wykonaniu na okres dłuższy niż cztery miesiące, kupujący może odstąpić od umowy. Inne prawo do odstąpienia pozostaje nienaruszone.

 3. Zmiany konstrukcyjne lub formy, różnice w odcieniu koloru oraz zmiany zakresu dostawy ze strony producenta pozostają zastrzeżone w czasie dostawy, jeśli zmiany lub odstępstwa są do przyjęcia dla kupującego z uwzględnieniem interesów sprzedawcy. Jeżeli sprzedawca lub producent używa znaków lub numerów do oznaczenia zamówienia lub zakupionego przedmiotu, nie można z tego samodzielnie wywodzić żadnych praw.

V. Odbiór

 1. Kupujący jest zobowiązany do odebrania przedmiotu zakupu w ciągu 8 dni od otrzymania powiadomienia o dostępności. W przypadku nieodebrania sprzedawca może skorzystać ze swoich praw przewidzianych prawem.

 2. Jeśli sprzedawca żąda odszkodowania, wynosi ono 15% ceny zakupu. Odszkodowanie może być ustalone na wyższą lub niższą kwotę, jeśli sprzedawca wykaże wyższą lub kupujący wykaże niższą szkodę. Przedmiot zakupu pozostaje własnością sprzedawcy do momentu zrównania się zaległości, które przysługują sprzedawcy na podstawie umowy kupna.

 3. Jeżeli nabywcą jest osoba prawna prawa publicznego, specjalny fundusz prawa publicznego lub przedsiębiorca, który działa w ramach prowadzenia działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej podczas zawierania umowy, zastrzeganie prawa własności obowiązuje również w przypadku roszczeń sprzedawcy wobec nabywcy wynikających z bieżącej relacji handlowej do momentu zrównania się zaległości wynikających z zakupu.

 4. Na żądanie nabywcy sprzedawca jest zobowiązany do zrzeczenia się zastrzeżenia własności, jeżeli nabywca niepodważalnie zrealizował wszystkie związane z przedmiotem zakupu roszczenia i istnieje odpowiednie zabezpieczenie dla pozostałych roszczeń wynikających z bieżącej relacji handlowej.

 5. Podczas trwania zastrzeżenia własności, prawo do posiadania dowodu rejestracyjnego pojazdu przysługuje sprzedawcy.

 6. W przypadku opóźnienia w płatnościach przez nabywcę, sprzedawca może odstąpić od umowy kupna. Jeżeli sprzedawca ma również prawo do odszkodowania zamiast wykonania i odzyskuje przedmiot zakupu, sprzedawca i nabywca są zgodni, że sprzedawca wypłaci nabywcy wartość normalnej sprzedaży przedmiotu zakupu w chwili odzyskania. Na żądanie nabywcy, które może być złożone tylko bezpośrednio po odzyskaniu przedmiotu zakupu, wybrany przez nabywcę rzeczoznawca z urzędu i przysięgły, np. Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), ustali wartość normalnej sprzedaży. Nabywca ponosi wszystkie koszty odzyskania i zbycia przedmiotu zakupu. Koszty zbycia wynoszą 5% normalnej wartości sprzedaży bez udokumentowania. Mogą być one wyższe lub niższe, jeśli sprzedawca udowodni wyższe koszty lub nabywca niższe koszty.

 7. Dopóki zastrzeżenie własności obowiązuje, nabywca nie może rozporządzać przedmiotem zakupu ani udzielać osobom trzecim umownego prawa do korzystania z niego.

VII. Wady rzeczy

 1. Roszczenia nabywcy z tytułu wad rzeczy ulegają przedawnieniu zgodnie z przepisami prawnymi w ciągu dwóch lat od dostawy przedmiotu zakupu. W przypadku pojazdów składowanych termin rozpoczęcia gwarancji może znacznie się różnić.

 2. W przypadku pojazdów użytkowych, jeżeli nabywcą jest osoba prawna prawa publicznego, specjalny fundusz prawa publicznego lub przedsiębiorca, który działa w ramach prowadzenia działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej podczas zawierania umowy, obowiązuje termin przedawnienia jednego roku.

 3. W przypadku zatajenia wad lub objęcia gwarancją w sposób celowo wprowadzający w błąd, nabywca ma prawo do dochodzenia roszczeń w związku z wadami w ramach przepisów prawnych. ie für die Beschaffenheit bleiben weitergehende Ansprüche unberührt.

 4. Dla przeprowadzenia naprawy reklamacyjnej obowiązują następujące zasady: a) Kupujący może zgłaszać reklamacje dotyczące naprawy wady u sprzedawcy lub innych zakładów uznanych przez producenta/importera do obsługi przedmiotu zakupu; w przypadku zgłoszenia reklamacji ustnie, kupujący musi powiadomić sprzedawcę o tym fakcie na piśmie. W przypadku ustnego zgłoszenia reklamacji, kupujący musi otrzymać pisemne potwierdzenie odbioru zgłoszenia.

b) Jeśli zakupiony przedmiot staje się niesprawny z powodu wady, kupujący powinien skontaktować się z najbliższym zakładem serwisowym uznawanym przez producenta/importera do obsługi niesprawnego zakupionego przedmiotu.

c) Wymienione części stają się własnością sprzedawcy.

d) Kupujący może zgłaszać roszczenia dotyczące wad dotyczących zamontowanych części naprawczych do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży przedmiotu zakupu.

 1. Zamiana własności przedmiotu zakupu nie wpływa na roszczenia dotyczące naprawy wad.

 2. Wyłącza się osobistą odpowiedzialność przedstawicieli ustawowych, pomocników wykonawczych i pracowników sprzedawcy za szkody spowodowane przez nich lekkomyślnym zaniedbaniem.

VIII. Odpowiedzialność

 1. Jeżeli na podstawie przepisów prawa, zgodnie z niniejszymi warunkami, sprzedawca ma ponieść szkodę spowodowaną lekkomyślnym zaniedbaniem, sprzedawca ponosi ograniczoną odpowiedzialność: odpowiedzialność istnieje tylko w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych i jest ograniczona do przewidywalnej typowej szkody w chwili zawarcia umowy. To ograniczenie nie dotyczy szkód wyrządzonych w wyniku naruszenia życia, ciała i zdrowia. Jeżeli szkoda jest objęta ubezpieczeniem przez kupującego na wypadek wystąpienia szkody (z wyłączeniem ubezpieczeń sumowych), sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za ewentualne związane z tym niekorzystne skutki dla kupującego, takie jak wyższe składki ubezpieczeniowe lub straty odsetkowe do czasu rozliczenia szkody przez ubezpieczyciela. Nie odpowiada się za szkody spowodowane lekkomyślnym zaniedbaniem z powodu wady przedmiotu zakupu.

 2. Niezależnie od winy sprzedawcy, ewentualna odpowiedzialność sprzedawcy za zatajenie wady, udzielenie gwarancji lub ryzyko dostawy oraz na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkty nie jest dotknięta.

 3. Odpowiedzialność za opóźnienie w dostawie jest szczegółowo uregulowana w rozdziale IV.

 4. Wyłącza się osobistą odpowiedzialność przedstawicieli ustawowych, pomocników wykonawczych i pracowników sprzedawcy za szkody spowodowane przez nich lekkomyślnym zaniedbaniem. den.

IX. Miejsce właściwości sądowej

 1. Wyłącznym miejscem właściwości sądowej dla wszelkich obecnych i przyszłych roszczeń wynikających z relacji handlowej z kupcami, włącznie z roszczeniami z tytułu weksli i czeków, jest siedziba sprzedawcy.

 2. To samo miejsce właściwości sądowej dotyczy przypadku, gdy kupujący nie ma ogólnego miejsca sądowej w kraju, po zawarciu umowy przenosi miejsce zamieszkania lub stałego pobytu poza granice kraju, lub jego miejsce zamieszkania lub stały pobyt nie jest znane w chwili wniesienia pozwu. W pozostałych przypadkach, w przypadku roszczeń sprzedawcy przeciwko kupującemu, miejsce zamieszkania kupującego jest uznawane za miejsce właściwości sądowej.