Datenschutz Hintergrund

Polityka prywatności

Bardzo się cieszymy z Państwa zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie ważne znaczenie dla zarządu ARI Motors GmbH. Korzystanie z witryny internetowej ARI Motors GmbH jest możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jednakże, jeśli osoba dotknięta chciałaby skorzystać z naszych specjalnych usług za pośrednictwem naszej witryny internetowej, może być konieczne przetwarzanie danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zawsze uzyskujemy zgodę osoby dotkniętej.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby dotkniętej, zawsze odbywa się zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych w ARI Motors GmbH. Za pomocą niniejszej polityki prywatności nasza firma chce poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych. Ponadto, osoby dotknięte zostaną poinformowane o swoich prawach za pośrednictwem niniejszej polityki prywatności.

ARI Motors GmbH jako osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych wdrożyła wiele technicznych i organizacyjnych środków, aby zapewnić jak najbardziej kompleksową ochronę przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej danych osobowych. Niemniej jednak przesyłanie danych przez Internet może ogólnie wiązać się z ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa, więc nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Dlatego każda osoba dotknięta ma możliwość przekazywania danych osobowych również za pomocą alternatywnych środków, na przykład telefonicznie.

 1. Definicje

Polityka prywatności ARI Motors GmbH opiera się na pojęciach używanych przez europejskiego ustawodawcę przy tworzeniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Nasza polityka prywatności ma być czytelna i zrozumiała zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. W celu zapewnienia tego, przedstawiamy poniżej wyjaśnienie używanych pojęć.

W niniejszej polityce prywatności używamy między innymi następujących terminów:

a) dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej "osoba dotknięta"). Osobą możliwą do zidentyfikowania jest uważana osoba fizyczna, która może być zidentyfikowana, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości osoby fizycznej. irekt lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identyfikator online lub jeden lub więcej szczególnych cech, które wyrażają fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturalną lub społeczną tożsamość danej osoby fizycznej, można ją zidentyfikować.


b) Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.


c) Przetwarzanie

Przetwarzanie to każdy proces lub seria procesów, wykonywanych z lub bez pomocy automatycznych procedur, związanych z danymi osobowymi, takich jak zbieranie, gromadzenie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmiana, odczyt, zapytanie, wykorzystanie, ujawnienie poprzez przekazanie, rozpowszechnianie lub inna forma udostępnienia, porównywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub zniszczenie.


d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych celem ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.


e) Profilowanie

Profilowanie to każda forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny określonych aspektów osobowych dotyczących konkretnej osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozowania aspektów dotyczących wydajności zawodowej, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji osobistych, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, miejsca pobytu lub zmiany miejsca pobytu tej osoby fizycznej.


f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że dane osobowe nie mogą być przypisane do konkretnej osoby, bez użycia dodatkowych informacji, jeżeli te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.


g) Administrator danych lub podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Administrator danych lub podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inna jednostka, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i środki ta przetwarzanie jest określone przez prawo unijne lub prawo państw członkowskich, to administrator lub określone kryteria jego wyznaczenia mogą być określone na podstawie prawa unijnego lub prawa państw członkowskich.


h) Wykonawca przetwarzania

Wykonawca przetwarzania to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inna jednostka przetwarzająca dane osobowe na zlecenie administratora.


i) Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inna jednostka, której ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to osoba trzecia czy nie. Jednak organy, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach określonego zadania badawczego na podstawie prawa unijnego lub prawa państw członkowskich, nie są uważane za odbiorców.


j) Trzecia strona

Trzecia strona to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inna jednostka, z wyłączeniem osoby, której dane dotyczą, administratora, wykonawcy przetwarzania oraz osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych pod bezpośrednią odpowiedzialnością administratora lub wykonawcy przetwarzania.


k) Zgoda

Zgoda oznacza każde wyrażenie woli osoby, której dane dotyczą, wyrażone dobrowolnie, w sposób świadomy i jednoznaczny w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego potwierdzającego działania, które wskazują, że osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w określonym przypadku.


2. Nazwa i adres administratora przetwarzania

Administrator w rozumieniu RODO, innych przepisów dotyczących ochrony danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej i innych przepisów o charakterze ochrony danych osobowych to:

ARI Motors GmbH

Abtsdorfer Straße 30

04552 Borna

Niemcy

Tel.: +49 341 / 97856933

E-mail: Info@ari-motors.com

Strona internetowa: www.ari-motors.com


3. Nazwa i adres inspektora ochrony danych

Inspektor ochrony danych administratora przetwarzania jest:

Thomas Kuwatsch

ARI Motors GmbH

Abtsdorfer Straße 30

04552 Borna

Niemcy

Tel.: +49 171 2425510

E-mail: kuwatsch@ari-motors.com

Strona internetowa: www.ari-motors.com


Każda osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych w przypadku pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych.


4. Cookies

Strony internetowe ARI Motors GmbH korzystają z plików cookies. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które są przechowywane w przeglądarce internetowej. może być przechowywane i zapisywane w systemie komputerowym.


Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, dzięki któremu strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnych przeglądarek internetowych, w których plik cookie został zapisany. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę osoby dotkniętej od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Określona przeglądarka internetowa może być rozpoznawana i identyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.


Dzięki wykorzystaniu plików cookie ARI Motors GmbH może udostępnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia pliku cookie.


Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być zoptymalizowane zgodnie z preferencjami użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam, jak już wspomniano, rozpoznać użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej korzystającej z plików cookie nie musi na przykład wpisywać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza stronę internetową, ponieważ jest to przechowywane przez stronę internetową i plik cookie zapisany na systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.


Osoba dotknięta może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba dotknięta dezaktywuje ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni dostępne.


5. Zbieranie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa ARI Motors GmbH zbiera przy każdym odwiedzeniu strony internetowej przez osobę dotkniętą lub system zautomatyzowany szereg ogólnych danych i informacji. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Mogą zostać zebrane (1) rodzaje i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępowy. toryzuje. Wenn die betroffene Person den Newsletter abonniert hat, speichern wir die E-Mail-Adresse sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung, um einen Missbrauch zu verhindern. Die im Rahmen einer Newsletter-Anmeldung erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Versand unseres Newsletters verwendet. Des Weiteren können Abonnenten des Newsletters per E-Mail informiert werden, sofern dies für den Betrieb des Newsletter-Dienstes oder eine diesbezügliche Registrierung erforderlich ist, wie dies im Falle von Änderungen am Newsletterangebot oder bei der Veränderung der technischen Gegebenheiten der Fall sein könnte. Es erfolgt keine Weitergabe der im Rahmen des Newsletter-Dienstes erhobenen personenbezogenen Daten an Dritte. Das Abonnement unseres Newsletters kann durch die betroffene Person jederzeit gekündigt werden. Die Einwilligung in die Speicherung personenbezogener Daten, die die betroffene Person uns für den Newsletterversand erteilt hat, kann jederzeit widerrufen werden. Zum Zwecke des Widerrufs der Einwilligung findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link. Ferner besteht die Möglichkeit, sich jederzeit auch direkt auf der Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen vom Newsletterversand abzumelden oder dies dem für die Verarbeitung Verantwortlichen auf andere Weise mitzuteilen. orazowane.


Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) komputera używanego przez osobę zainteresowaną w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Zebranie tych danych jest konieczne, aby móc w późniejszym czasie śledzić ewentualne nadużycie adresu e-mail osoby zainteresowanej i służy zatem zabezpieczeniu prawem podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych.


Zebrane w ramach rejestracji do newslettera dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do wysyłki naszego newslettera. Ponadto, subskrybenci newslettera mogą być informowani drogą mailową, jeśli jest to konieczne do funkcjonowania usługi newslettera lub związanej z nią rejestracji, na przykład w przypadku zmiany oferty newslettera lub zmiany warunków technicznych. Dane osobowe zebrane w ramach usługi newslettera nie są udostępniane osobom trzecim. Subskrypcję naszego newslettera można w każdej chwili anulować. Zgoda na przechowywanie danych osobowych udzielona nam przez osobę zainteresowaną w celu wysyłki newslettera może zostać w każdej chwili wycofana. W celu wycofania zgody, w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link. Istnieje również możliwość wypisania się z newslettera w dowolnym momencie bezpośrednio na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych lub przekazania tej informacji osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych w inny sposób.


7. Śledzenie newslettera

Newslettery ARI Motors GmbH zawierają tzw. piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturka grafiki, która jest osadzana w tego rodzaju wiadomościach e-mail, które są wysyłane w formacie HTML, aby umożliwić rejestrację i analizę pliku dziennika. Dzięki temu można przeprowadzić statystyczną analizę sukcesu lub niepowodzenia kampanii marketingowych online. Na podstawie osadzonego piksela śledzącego ARI Motors GmbH może rozpoznać, czy i kiedy e-mail został otwarty przez osobę zainteresowaną oraz które linki zawarte w e-mailu zostały kliknięte przez osobę zainteresowaną.


Dane osobowe zebrane za pomocą pikseli śledzących zawartych w newsletterach są przechowywane i analizowane przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych w celu optymalizacji wysyłki newslettera i dostosowania treści przyszłych newsletterów do zainteresowań osoby zainteresowanej. Dane osobowe te nie są udostępniane osobom trzecim. dostarczone dane osobowe zostaną usunięte przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie. Zrezygnowanie z otrzymywania biuletynu przez ARI Motors GmbH jest automatycznie traktowane jako cofnięcie zgody.


8. Możliwość kontaktu poprzez stronę internetową

Strona internetowa ARI Motors GmbH zawiera informacje, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, w tym ogólny adres poczty elektronicznej (adres e-mail) zgodnie z przepisami prawnymi. Jeśli osoba zainteresowana nawiązuje kontakt z podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, przekazane przez nią dane osobowe zostaną automatycznie zapisane. Dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę zainteresowaną podmiotowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie będą przechowywane w celu ich przetworzenia lub nawiązania kontaktu z tą osobą. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.


9. Funkcja komentarzy na blogu na stronie internetowej

ARI Motors GmbH umożliwia użytkownikom pozostawienie indywidualnych komentarzy pod poszczególnymi wpisami na blogu, który znajduje się na stronie internetowej podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych. Blog to zazwyczaj publicznie dostępne miejsce na stronie internetowej, na którym jedna lub więcej osób, zwanych blogerami lub web-blogerami, publikują artykuły lub zapisują swoje myśli w tzw. blogpostach. Blogposty mogą być zazwyczaj komentowane przez osoby trzecie.


Jeśli osoba zainteresowana zostawi komentarz na blogu opublikowanym na tej stronie internetowej, zostaną zapisane i opublikowane zarówno komentarze pozostawione przez tę osobę, jak i informacje dotyczące czasu wprowadzenia komentarza oraz wybranego przez nią nazwy użytkownika (pseudonimu). Ponadto, zapisywany jest również adres IP przypisany osobie zainteresowanej przez dostawcę usług internetowych (ISP). Przechowywanie tego adresu IP odbywa się ze względów bezpieczeństwa i w przypadku naruszenia praw osób trzecich lub publikowania niezgodnych z prawem treści w komentarzach. Przechowywanie tych danych osobowych ma zatem na celu ochronę interesów podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych, aby w przypadku dochodzenia roszczeń mógł się on odwołać do tych informacji. Naruszenie prawa w odpowiednich przypadkach może być uznane za zwolnienie. Nie ma przekazywania tych zebranych danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo lub służy obronie prawnej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.


10. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub jeśli tak jest przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub innych ustawodawców w przepisach, którym podlega osoba odpowiedzialna za przetwarzanie.


Jeśli cel przechowywania zostanie zlikwidowany lub upłynie okres przechowywania wymagany przez ustawodawcę europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe zostaną rutynowo zablokowane lub usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.


11. Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania potwierdzenia przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie, czy są przetwarzane dane osobowe dotyczące tej osoby. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może skontaktować się w tym celu w dowolnym czasie z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.


b) Prawo do informacji

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do bezpłatnych informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie na temat przechowywanych danych osobowych dotyczących jej osoby oraz do otrzymania kopii tych informacji. Ponadto, Dyrektywa i Rozporządzenie Europejskiego Parlamentu i Rady przewidują, że osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji na temat:


 • celów przetwarzania
 • kategorii danych osobowych przetwarzanych
 • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub zostaną jeszcze ujawnione, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
 • jeżeli to jest możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli to niemożliwe, kryteria ustalania tego okresu
 • prawo do poprawiania lub usuwania danych osobowych dotyczących danej osoby lub ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie - lokalnego lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • prawa do skargi do organu nadzorczego,
 • jeśli dane osobowe nie są gromadzone od osoby, której dotyczą: wszelkie dostępne informacje o źródle danych,
 • istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotnych informacji dotyczących zastosowanej logiki, zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego przekazania, osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich gwarancjach dotyczących przekazu.


Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do informacji, może skontaktować się w dowolnym czasie z pracownikiem odpowiedzialnym za przetwarzanie.


c) Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do niezwłocznego żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących jej osoby, przyznanego jej przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń. Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, z uwzględnieniem celów przetwarzania - również poprzez dodatkowe oświadczenie.


Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może skontaktować się w dowolnym czasie z pracownikiem odpowiedzialnym za przetwarzanie.


d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jeden z następujących powodów i przetwarzanie nie jest konieczne:


 • Dane osobowe zostały zebrane lub przetwarzane w celach, dla których nie są już potrzebne.
 • Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na której podstawie przetwarzanie odbywało się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, i brak innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, a Nie ma żadnych istotnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
 • Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe zostały zebrane w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Jeśli którykolwiek z powyższych powodów ma zastosowanie i osoba, której dane dotyczą, chce dokonać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez ARI Motors GmbH, może skontaktować się w tej sprawie w dowolnym czasie z pracownikiem odpowiedzialnym za przetwarzanie. Pracownik ARI Motors GmbH zadba o natychmiastowe spełnienie żądania usunięcia.

Jeżeli dane osobowe zostały ujawnione publicznie przez ARI Motors GmbH, a nasza firma jako administrator danych zobowiązana jest zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO do usunięcia danych osobowych, ARI Motors GmbH podejmie odpowiednie środki, włącznie z technicznymi, uwzględniając dostępną technologię i koszty implementacji, aby poinformować inne podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych, które przetwarzają ujawnione dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała od tych innych podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych usunięcia wszelkich łączy do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest wymagane. Pracownik ARI Motors GmbH podejmie niezbędne działania w każdym przypadku.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełnione jest jedno z poniższych warunków:

 • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje poprawność danych osobowych na czas pozwalający administratorowi zweryfikować ich poprawność.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda zamiast tego ograniczenia ich wykorzystania.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, a osoba, której dane dotyczą, ich potrzebuje. jednakże w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze pewne, czy uzasadnione interesy administratora przeważają nad interesami osoby, której dane dotyczą.

Jeśli spełnione są jedno z powyższych warunków i osoba, której dane dotyczą, chce żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez ARI Motors GmbH, może skontaktować się w tej sprawie w dowolnym momencie z pracownikiem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych. Pracownik ARI Motors GmbH podejmie działania w celu ograniczenia przetwarzania.


f) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do otrzymania od administratora danych, w formacie strukturalnym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu przez maszynę, danych osobowych dotyczących tej osoby, które zostały dostarczone przez tę osobę administratorowi. Ma również prawo przekazać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały dostarczone, o ile przetwarzanie opiera się na zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie odbywa się za pomocą środków automatycznych, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.


Ponadto, osoba, której dane dotyczą, w ramach realizacji prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, ma prawo żądać, aby dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od administratora do innego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe i jeżeli nie narusza to praw i wolności innych osób.


Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem ARI Motors GmbH w celu skorzystania z prawa do przenoszenia danych.


g) Prawo do wniesienia sprzeciwu

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jej dotyczących danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. te przetwarzanie.


ARI Motors GmbH przetwarza dane osobowe w przypadku sprzeciwu nie dłużej, chyba że możemy udowodnić istnienie ważnych podstawowych powodów przetwarzania, które przewyższają interesy, prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.


Jeżeli ARI Motors GmbH przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu przez ARI Motors GmbH dla celów reklamy bezpośredniej, ARI Motors GmbH nie będzie przetwarzać danych osobowych w celach reklamowych.


Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących jej, które są przeprowadzane przez ARI Motors GmbH w celach naukowych lub historycznych badań lub w celach statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.


Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu, kontaktując się bezpośrednio z dowolnym pracownikiem ARI Motors GmbH lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo w ramach korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, do korzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych metod, w których wykorzystywane są techniczne specyfikacje.


h) Automatyczne decyzje w pojedynczych przypadkach, w tym profilowanie

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo, które zostało przyznane przez europejskiego ustawodawcę w zakresie dyrektyw i rozporządzeń, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które ma wobec niej skutki prawne lub istotnie wpływa na nią w podobny sposób, chyba że decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a odpowiedzialnym podmiotem, lub (2) jest dozwolona na podstawie przepisów prawa Unii lub państw członkowskich, którym podlega odpowiedzialny podmiot, i te przepisy prawne wprowadzają odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z uprawnionymi interesami osoby, której dane dotyczą, lub (3) za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.


Jeśli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a odpowiedzialnym, lub (2) odbywa się za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, ARI Motors GmbH podejmuje odpowiednie działania w celu ochrony praw, wolności i uprawnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym przynajmniej prawo do otrzymania interwencji ze strony odpowiedzialnego, wyjaśnienia własnego stanowiska i zaskarżenia decyzji.


Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za przetwarzanie w celu skorzystania z praw związanych z zautomatyzowanymi decyzjami.


i) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, zgodnie z przepisami europejskimi. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do cofnięcia zgody, może skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za przetwarzanie.


12. Ochrona danych osobowych w przypadku aplikacji i procesu rekrutacji

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu prowadzenia procesu rekrutacji. Przetwarzanie może odbywać się również drogą elektroniczną. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, gdy kandydat przesyła dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład za pomocą poczty elektronicznej lub formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej odpowiedzialnego za przetwarzanie. Jeśli odpowiedzialny za przetwarzanie danych zawiera umowę o zatrudnienie z kandydatem, przekazane dane są przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Jeśli odpowiedzialny za przetwarzanie danych nie zawiera umowy o zatrudnienie z kandydatem, dokumenty aplikacyjne są automatycznie usuwane po dwóch miesiącach od ogłoszenia decyzji o odrzuceniu, jeśli nie ma innych uzasadnionych interesów odpowiedzialnego za przetwarzanie danych. Inne uzasadnione interesy w tym kontekście mogą obejmować konieczność udowodnienia w postępowaniu zgodnie z Ogólnym Prawem Antydyskryminacyjnym (AGG).


13. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych w zakresie marketingu bezpośredniego Wykorzystanie i użycie Facebooka**

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych zintegrował na tej stronie internetowej komponenty firmy Facebook. Facebook to społeczność internetowa.


Społeczność internetowa to miejsce spotkań społecznych działające w internecie, społeczność online, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikację i interakcję wirtualną. Społeczność internetowa może służyć jako platforma do wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej udostępnianie informacji osobistych lub związanych z przedsiębiorstwem. Facebook umożliwia użytkownikom społeczności internetowej między innymi tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów poprzez zaproszenia do znajomych.


Spółką zarządzającą Facebookiem jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeśli osoba dotknięta zamieszkuje poza Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą, odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.


Przy każdym wywołaniu jednej z osobnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych i na której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczka Facebook), przeglądarka internetowa na systemie informatycznym osoby dotkniętej zostanie automatycznie zmuszona przez odpowiedni komponent Facebooka do pobrania prezentacji odpowiedniego komponentu Facebooka z serwera Facebooka. Całkowity przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tego procesu technicznego Facebook uzyskuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej witryny internetowej została odwiedzona przez osobę dotkniętą.


Jeśli osoba dotknięta jest jednocześnie zalogowana do Facebooka, Facebook rozpoznaje każde wywołanie naszej witryny internetowej przez tę osobę dotkniętą i przez cały czas jej pobytu na naszej witrynie internetowej rozpoznaje, która konkretna podstrona naszej witryny internetowej została odwiedzona przez tę osobę dotkniętą. Te informacje są zbierane przez komponent Facebooka i przypisywane do odpowiedniego konta osobistego na Facebooku osoby dotkniętej. Jeśli osoba dotknięta kliknie jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej witrynie internetowej, na przykład przycisk "Lubię to", lub jeśli osoba dotknięta udzieli komentarza, Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta Facebooka osoby dotkniętej i przechowuje te dane osobowe.


Facebook otrzymuje przez komponentę Facebooka zawsze otrzymujemy informację, że osoba dotknięta odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba ta jest zalogowana na Facebooku w momencie odwiedzenia naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba dotknięta klika komponentę Facebooka, czy nie. Jeśli osoba dotknięta nie chce przekazywać takich informacji na Facebooka, może temu zapobiec, wylogowując się z konta Facebook przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.


Polityka prywatności opublikowana przez Facebooka, dostępna pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, dostarcza informacji na temat zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebooka. Ponadto jest tam wyjaśnione, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby dotkniętej. Ponadto istnieją różne aplikacje, które umożliwiają blokowanie przekazywania danych na Facebooka. Osoba dotknięta może korzystać z takich aplikacji, aby zablokować przekazywanie danych na Facebooka.


14. Polityka prywatności dotycząca wykorzystania i użytkowania obrazów Getty Images

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych zintegrowała na tej stronie internetowej komponenty firmy Getty Images. Getty Images to amerykańska agencja fotograficzna. Agencja fotograficzna to firma, która oferuje obrazy i inne materiały graficzne na rynku. Agencje fotograficzne zazwyczaj sprzedają fotografie, ilustracje i materiały filmowe. Różni klienci, w szczególności operatorzy stron internetowych, redakcje mediów drukowanych i telewizyjnych oraz agencje reklamowe, licencjonują obrazy używane przez nich za pośrednictwem agencji fotograficznej.


Spółką zarządzającą komponentami Getty Images jest Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irlandia.


Getty Images zezwala na (ewentualnie bezpłatne) osadzanie obrazów ze stocku. Osadzanie to polega na włączeniu lub integracji określonej zawartości obcej, na przykład danych tekstowych, wideo lub obrazowych udostępnionych przez obcą stronę internetową, która następnie pojawia się na własnej stronie internetowej. Do osadzania używany jest tzw. kod osadzania. Kod osadzania to kod HTML, który jest włączany przez operatora strony internetowej w stronę internetową. Jeśli operator strony internetowej osadził kod osadzania, zewnętrzne treści innej strony internetowej są domyślnie wyświetlane natychmiast po odwiedzeniu strony internetowej. Aby wyświetlić te treści zewnętrzne, jest Treści zewnętrzne są wczytywane bezpośrednio z innej strony internetowej. Getty Images udostępnia dodatkowe informacje na temat osadzania treści pod adresem http://www.gettyimages.de/resources/embed.


W ramach technicznego wdrożenia kodu osadzania, który umożliwia wyświetlanie obrazów ze zbiorów Getty Images, adres IP łącza internetowego, za pomocą którego osoba dotknięta korzysta z naszej strony internetowej, jest przekazywany do Getty Images. Ponadto, Getty Images rejestruje naszą stronę internetową, używany rodzaj przeglądarki, język przeglądarki, czas i długość dostępu. Ponadto, Getty Images może zbierać informacje nawigacyjne, takie jak informacje o tym, które z naszych podstron zostały odwiedzone przez daną osobę i które linki zostały kliknięte, oraz inne interakcje, które dana osoba wykonała podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane te mogą być przechowywane i analizowane przez Getty Images.


Dodatkowe informacje oraz obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych przez Getty Images można znaleźć pod adresem https://www.gettyimages.de/company/privacy-policy.


15. Ochrona danych osobowych w związku z wykorzystaniem i użytkowaniem Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator przetwarzania danych zintegrował na tej stronie internetowej komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy sieciowej, która polega na zbieraniu, gromadzeniu i analizie danych dotyczących zachowania odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieciowej zbiera między innymi informacje o tym, z jakiej strony internetowej osoba dotknięta przyszła na stronę internetową (tzw. odsyłacz), które podstrony strony internetowej zostały odwiedzone, jak często i przez jaki czas podstrona została przeglądana. Analiza sieciowa jest przede wszystkim stosowana do optymalizacji strony internetowej oraz analizy kosztów i korzyści z reklamy internetowej.


Operatora komponentu Google Analytics jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.


Administrator przetwarzania danych korzysta z dodatku „_gat._anonymizeIp” w celu analizy sieciowej za pomocą Google Analytics. Dodatek ten skraca i anonimizuje adres IP osoby dotkniętej, gdy dostęp do naszych stron internetowych jest realizowany z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa stron umowy dotyczącej Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu odwiedzających strony internetowe. W ramach naszej strony internetowej Google wykorzystuje zebrane dane i informacje między innymi do analizowania korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia dla nas raportów online, które pokazują aktywność na naszych stronach internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.


Google Analytics ustawia plik cookie na systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawienie pliku cookie umożliwia Google analizowanie korzystania z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z podstron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych i na której został zintegrowany komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa na systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie zleca przekazanie danych do celów analizy online Google. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje informacje na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które służą między innymi do śledzenia źródła odwiedzających i kliknięć oraz umożliwiają rozliczenia prowizji.


Za pomocą pliku cookie przechowywane są informacje osobiste, takie jak czas dostępu, miejsce pochodzenia dostępu i częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Przy każdej wizycie na naszych stronach internetowych te dane osobowe, w tym adres IP używanego przez osobę dostępu do internetu, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać te dane osobowe, które zostały zebrane w ramach tego procesu technicznego, stronom trzecim.


Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak wyżej już zostało pokazane, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie na systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto, już ustawiony plik cookie Google Analytics może zostać w każdej chwili usunięty za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych.


Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics w związku z korzystaniem z tej Dane związane z witryną internetową oraz przetwarzanie tych danych przez Google można odrzucić i zapobiec. W tym celu osoba dotknięta musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że nie wolno przekazywać danych i informacji o odwiedzinach witryn internetowych do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest traktowana przez Google jako sprzeciw. Jeśli system informatyczny osoby dotkniętej zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba dotknięta musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub wyłączony przez osobę dotkniętą lub inną osobę przypisaną do jej zakresu władzy, istnieje możliwość ponownej instalacji lub ponownego włączenia dodatku do przeglądarki.


Dodatkowe informacje i obowiązujące przepisy o ochronie danych Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics jest bardziej szczegółowo wyjaśniony pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.


16. Polityka prywatności dotycząca korzystania z Google AdWords

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych zintegrował na tej stronie internetowej Google AdWords. Google AdWords to usługa reklamy internetowej, która umożliwia reklamodawcom wyświetlanie reklam zarówno w wynikach wyszukiwania Google, jak i w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy wcześniejsze zdefiniowanie określonych słów kluczowych, za pomocą których reklama wyświetla się tylko wtedy, gdy użytkownik wyszukuje wynik związany z tymi słowami kluczowymi w wyszukiwarce Google. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane na tematycznych stronach internetowych za pomocą automatycznego algorytmu i z uwzględnieniem wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych.


Spółką zarządzającą usługami Google AdWords jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.


Celem Google AdWords jest promowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie reklam związanych z zainteresowaniami na stronach internetowych innych firm oraz w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce Google oraz wyświetlanie reklam innych firm na naszej stronie internetowej.


Osoba dotknięta może dotrzeć do reklamy Google za pośrednictwem reklamy Google Jeśli odwiedzi Pani/Pan naszą stronę internetową, w systemie informatycznym osoby, która zostaje objęta tym, Google umieszcza tzw. plik cookie konwersji. Co to są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie służy do identyfikacji osoby. Za pomocą pliku cookie konwersji można śledzić, czy określone podstrony, na przykład koszyk w sklepie internetowym, zostały odwiedzone na naszej stronie internetowej, o ile plik cookie nie wygasł. Dzięki plikowi cookie konwersji zarówno my, jak i Google możemy sprawdzić, czy osoba objęta tym rozwiązaniem, która dotarła na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords, wygenerowała sprzedaż, czyli dokonała zakupu towarów lub zrezygnowała z niego.


Dane i informacje gromadzone za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej strony internetowej. Te statystyki odwiedzin są ponownie wykorzystywane przez nas do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali przekierowani do nas za pośrednictwem reklam AdWords, czyli do określenia sukcesu lub niepowodzenia danej reklamy AdWords oraz do optymalizacji naszych reklam AdWords na przyszłość. Ani nasza firma, ani inni klienci reklamowi Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, które pozwalałyby na zidentyfikowanie osoby objętej tym rozwiązaniem.


Za pomocą pliku cookie konwersji przechowywane są informacje osobiste, takie jak odwiedzane strony internetowe przez osobę objętą tym rozwiązaniem. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej dane osobowe, w tym adres IP używanego przez tę osobę łącza internetowego, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych. Dane osobowe te są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać te dane osobowe, które zostały zbierane za pomocą tego technicznego procesu, innym podmiotom.


Osoba objęta tym rozwiązaniem może w dowolnym momencie zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanego przeglądarki internetowej i tym samym stale odmawiać akceptacji plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwi również Google umieszczenie pliku cookie konwersji w systemie informatycznym osoby objętej tym rozwiązaniem. Ponadto plik cookie już wcześniej ustawiony przez Google AdWords można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.


Ponadto osoba objęta tym rozwiązaniem ma możliwość Aby zablokować reklamy związane z zainteresowaniami przez Google, osoba dotknięta musi otworzyć link www.google.de/settings/ads w każdej przeglądarce internetowej, z której korzysta, i dokonać odpowiednich ustawień.


Więcej informacji i obowiązujących przepisów o ochronie danych Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


17. Polityka ochrony danych dotycząca korzystania z LinkedIn

Właściciel przetwarzania danych zintegrował na tej stronie internetowej komponenty LinkedIn Corporation. LinkedIn to internetowa platforma społecznościowa umożliwiająca użytkownikom łączenie się z istniejącymi kontaktami biznesowymi oraz nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Ponad 400 milionów zarejestrowanych osób korzysta z LinkedIn w ponad 200 krajach. Obecnie jest to największa platforma biznesowa i jedna z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.


Spółka zarządzająca LinkedIn to LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. W sprawach ochrony danych poza USA odpowiedzialna jest LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.


Przy każdym wyświetleniu naszej strony internetowej, wyposażonej w komponent LinkedIn (LinkedIn-Plug-In), ten komponent powoduje, że przeglądarka używana przez osobę dotkniętą pobiera odpowiednią prezentację komponentu LinkedIn. Więcej informacji na temat wtyczek LinkedIn można znaleźć pod adresem https://developer.linkedin.com/plugins. W ramach tego procesu technicznego LinkedIn uzyskuje informacje o konkretnej podstronie naszej strony internetowej, którą odwiedza osoba dotknięta.


Jeśli osoba dotknięta jest jednocześnie zalogowana do LinkedIn, LinkedIn rozpoznaje, że osoba ta odwiedziła naszą stronę internetową za każdym razem, gdy jest ona wywoływana przez osoba dotkniętą i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej. Te informacje są zbierane przez komponent LinkedIn i przypisywane do odpowiedniego konta LinkedIn osoby dotkniętej. Jeśli osoba dotknięta kliknie na przycisk LinkedIn zintegrowany na naszej stronie internetowej, LinkedIn przypisuje te informacje do osobistego konta LinkedIn osoby dotkniętej i przechowuje te dane osobowe.


LinkedIn zawsze otrzymuje informację za pośrednictwem komponentu LinkedIn, że osoba dotknięta odwiedziła naszą stronę internetową, gdy ta osoba dotknięta jest zalogowana do LinkedIn. Punkt wywołania naszej strony internetowej jest jednocześnie zalogowany do LinkedIn; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba objęta tym zdarzeniem kliknie na komponent LinkedIn czy nie. Jeśli osoba taka nie chce przekazywać tych informacji do LinkedIn, może temu zapobiec, wylogowując się z konta LinkedIn przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.


LinkedIn oferuje możliwość wyłączenia wiadomości e-mail, wiadomości SMS oraz reklam ukierunkowanych oraz zarządzania ustawieniami reklamowymi na stronie https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn korzysta również z partnerów takich jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, którzy mogą ustawiać pliki cookie. Takie pliki cookie można odrzucić na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązujące przepisy o ochronie danych LinkedIn można znaleźć pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Polityka plików cookie LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.


18. Polityka prywatności dotycząca korzystania z Twittera

Administrator przetwarzania danych zintegrował na tej stronie internetowej komponenty firmy Twitter. Twitter to wielojęzyczna publicznie dostępna usługa mikroblogowania, w której użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tzw. tweety, czyli krótkie wiadomości o maksymalnej długości 280 znaków. Te krótkie wiadomości są dostępne dla wszystkich, również dla osób niezarejestrowanych w serwisie Twitter. Jednak tweety są również wyświetlane obserwującym danego użytkownika. Obserwujący to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety danego użytkownika. Ponadto Twitter umożliwia dotarcie do szerokiej publiczności za pomocą hashtagów, linków lub retweetów.


Spółką zarządzającą Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Ireland.


Przy każdym wywołaniu jednej z podstron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora przetwarzania danych i na której zintegrowany jest komponent Twittera (przycisk Twitter), przeglądarka internetowa na systemie informatycznym osoby objętej tym zdarzeniem automatycznie powoduje pobranie odpowiedniego komponentu Twittera od Twittera. Więcej informacji na temat przycisków Twittera można znaleźć pod adresem https://about.twitter.com/de/resources/buttons. W ramach tego procesu technicznego Twitter uzyskuje informacje o konkretnej podstronie naszej strony internetowej, która jest odwiedzana przez osobę objętą tym zdarzeniem. odwiedzić. Celem integracji komponentu Twitter jest umożliwienie naszym użytkownikom dalszego udostępniania treści tej strony internetowej, zwiększenie jej rozpoznawalności w cyfrowym świecie oraz zwiększenie liczby odwiedzających naszą stronę.


Jeśli osoba dotknięta tym jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Twitter rozpoznaje każde odwiedzenie naszej strony internetowej przez tę osobę i podczas całego pobytu na naszej stronie internetowej, Twitter identyfikuje konkretne podstrony naszej strony internetowej, które odwiedza ta osoba. Informacje te są zbierane przez komponent Twitter i przypisywane do odpowiedniego konta Twitter tej osoby. Jeśli osoba dotknięta tym kliknie jeden z przycisków Twitter zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przekazywane dane i informacje są przypisywane do osobistego konta Twitter tej osoby i przechowywane oraz przetwarzane przez Twitter.


Twitter otrzymuje informację za pośrednictwem komponentu Twitter, że osoba dotknięta tym odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli w momencie odwiedzenia naszej strony internetowej osoba ta jest jednocześnie zalogowana na Twitterze; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba dotknięta tym kliknie komponent Twitter czy nie. Jeśli osoba dotknięta tym nie chce przekazać takich informacji Twitterowi, może temu zapobiec, wylogowując się z konta Twitter przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.


Obowiązujące przepisy o ochronie danych dotyczące Twittera można znaleźć pod adresem: https://twitter.com/privacy?lang=de.


19. Polityka prywatności dotycząca wykorzystania i używania Xing

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych zintegrowała na tej stronie internetowej komponenty Xing. Xing to internetowa platforma społecznościowa umożliwiająca użytkownikom połączenie z istniejącymi kontaktami biznesowymi oraz nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Użytkownicy mogą utworzyć osobisty profil na Xing. Firmy mogą na przykład tworzyć profile firmowe lub publikować oferty pracy na Xing.


Firmą zarządzającą Xing jest XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.


Przy każdym odwiedzeniu jednej z podstron tej strony internetowej, obsługiwanej przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych, na której został zintegrowany komponent Xing (wtyczka Xing), przeglądarka internetowa na systemie informatycznym osoby dotkniętej tym jest automatycznie uruchamiana przez odpowiedni komponent Xing. pobierz odpowiednią komponentę Xing od Xing. Więcej informacji na temat wtyczek Xing można znaleźć pod adresem https://dev.xing.com/plugins. W ramach tego procesu technicznego Xing otrzymuje informacje na temat konkretnej podstrony naszej strony internetowej, którą odwiedza osoba zainteresowana.


Jeśli osoba zainteresowana jest jednocześnie zalogowana na Xing, Xing rozpoznaje każde odwiedzenie naszej strony internetowej przez daną osobę i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej, rozpoznaje konkretną podstronę naszej strony internetowej, którą osoba zainteresowana odwiedza. Te informacje są gromadzone przez komponent Xing i przypisywane do odpowiedniego konta Xing osoby zainteresowanej przez Xing. Jeśli osoba zainteresowana kliknie jeden z przycisków Xing zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk „Udostępnij”, Xing przypisuje te informacje do osobistego konta Xing osoby zainteresowanej i przechowuje te dane osobowe.


Xing zawsze otrzymuje informację od komponentu Xing, że osoba zainteresowana odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba zainteresowana jest jednocześnie zalogowana do Xing w momencie odwiedzenia naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba zainteresowana kliknie komponent Xing czy nie. Jeśli osoba zainteresowana nie chce przesyłać tych informacji do Xing, może to zapobiec, wylogowując się z konta Xing przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.


Polityka prywatności Xing, dostępna pod adresem https://www.xing.com/privacy, informuje o zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Xing. Ponadto, Xing opublikował informacje o ochronie danych osobowych dla przycisku XING Share pod adresem https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.


20. Polityka prywatności dotycząca korzystania z YouTube


Administrator przetwarzania danych zintegrował na tej stronie internetowej komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia użytkownikom bezpłatne udostępnianie klipów wideo przez wydawców wideo oraz bezpłatne oglądanie, ocenianie i komentowanie tych klipów przez innych użytkowników. YouTube pozwala na publikację różnego rodzaju filmów, dlatego można znaleźć zarówno pełne filmy i programy telewizyjne, jak i teledyski, zwiastuny lub filmy wykonane przez użytkowników na portalu internetowym.


Operator YouTube to Google Ireland Limited, Gordo n House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.


Przez każde wywołanie jednej z podstron tej strony internetowej, prowadzonej przez Administratora danych i na której zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa na systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie pobiera odpowiedni komponent YouTube z YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć pod adresem https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tego procesu technicznego YouTube i Google uzyskują informacje na temat konkretnej podstrony naszej strony internetowej, którą odwiedza osoba, której dane dotyczą.


Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej osoba ta odwiedza, wywołując podstronę zawierającą wideo YouTube. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.


YouTube i Google otrzymują zawsze informację za pomocą komponentu YouTube, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba ta jest jednocześnie zalogowana na YouTube w momencie wywołania naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba ta kliknie wideo YouTube, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce przesyłać tych informacji do YouTube i Google, może temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube przed wywołaniem naszej strony internetowej.


Polityka prywatności opublikowana przez YouTube, dostępna pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zawiera informacje na temat zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.


 1. Wykorzystanie i użycie Pipedrive

Korzystamy z Pipedrive w celu poprawy działań zarządzania relacjami z klientami. Odpowiedzialnym przedsiębiorstwem jest: Pipedrive OÜ, Paldiski mnt 80, Tallinn 10617, Estonia


Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, które są gromadzone przez inne usługi wymienione w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, mogą być przesyłane i przechowywane na serwerach Pipedrive, jeśli użytkownik wykonuje czynność, która prowadzi do przekazania informacji do testxchange.


Więcej informacji na temat przetwarzania danych i ochrony prywatności przez Pipedrive znajduje się tutaj: https://www.piped rive.com/pl/polityka-prywatnosci


22. Podstawy prawne przetwarzania danych

Artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO stanowi podstawę prawną dla przetwarzania danych, w przypadku gdy uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, na przykład w przypadku przetwarzania danych w celu dostarczenia towarów lub świadczenia usług, przetwarzanie to opiera się na artykule 6 ust. 1 lit. b RODO. To samo dotyczy przetwarzania danych przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma jest zobowiązana prawnie do przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu spełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie to opiera się na artykule 6 ust. 1 lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przykładem takiej sytuacji może być sytuacja, w której odwiedzający nasze miejsce pracy zostaje ranny, a następnie jego imię, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne ważne informacje muszą zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innym trzecim osobom. W takim przypadku przetwarzanie opiera się na artykule 6 ust. 1 lit. d RODO. Ostatecznie przetwarzanie danych może opierać się na artykule 6 ust. 1 lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej opiera się przetwarzanie danych, które nie jest objęte żadną z wcześniej wymienionych podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub innego podmiotu, pod warunkiem że interesy, prawa podstawowe i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przewyższają tych interesów. Takie przetwarzanie danych jest w szczególności dozwolone, ponieważ zostało wyraźnie wspomniane przez ustawodawcę europejskiego. Ustawodawca ten uznał, że istnieje uzasadniony interes, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie 2 RODO).


23. Uzasadnione interesy przetwarzania, które są realizowane przez administratora danych lub stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na artykule 6 ust. 1 lit. f RODO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz dobrobytu wszystkich naszych pracowników i udziałowców.


24. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane Przechowywanie danych osobowych

Kryterium dotyczące okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni okres przechowywania określony przez prawo. Po upływie tego okresu, odpowiednie dane są rutynowo usuwane, jeżeli nie są już potrzebne do wypełnienia umowy lub jej zawarcia.


25. Prawne lub umowne przepisy dotyczące udostępnienia danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą, udostępnienia danych osobowych; Możliwe konsekwencje braku udostępnienia

Informujemy, że w niektórych przypadkach udostępnienie danych osobowych jest ustawowo wymagane (np. przepisy podatkowe) lub wynika również z umownych ustaleń (np. dane dotyczące partnera umowy). Czasami zawarcie umowy może wymagać od osoby, której dane dotyczą, udostępnienia nam danych osobowych, które muszą być przetwarzane przez nas. Osoba, której dane dotyczą, jest na przykład zobowiązana do udostępnienia nam danych osobowych, jeżeli nasza firma zawiera z nią umowę. Niedostarczenie danych osobowych spowoduje, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie będzie mogła zostać zawarta. Przed udostępnieniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, ta osoba powinna skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik indywidualnie informuje osobę, której dane dotyczą, czy udostępnienie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę, czy istnieje obowiązek udostępnienia danych osobowych, oraz jakie są konsekwencje braku udostępnienia danych osobowych.


26. Istnienie automatycznego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo, nie korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji ani z profilowania.


Ta polityka prywatności została opracowana przez generator polityki prywatności Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, która działa jako zewnętrzny inspektor ochrony danych w Hamburgu, we współpracy z prawnikiem ds. ochrony danych Christianem Solmecke.