Datenschutz Hintergrund

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Děkujeme za Váš zájem o naši společnost. Ochrana dat má pro vedení společnosti ARI Motors GmbH obzvláště vysokou prioritou. Internetové stránky společnosti ARI Motors GmbH lze používat bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Pokud si však přejete využívat speciální služby naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek, může být nutné zpracovávat osobní údaje. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje pro takové zpracování právní základ, zpravidla získáváme souhlas dotčené osoby.

Zpracování osobních údajů, například jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla dotčené osoby, je vždy prováděno v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a v souladu s předpisy o ochraně údajů specifických pro danou zemi platnými pro ARI Motors GmbH. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů by naše společnost ráda informovala veřejnost o druhu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů jsou osoby informovány o svých právech.

Za spracování zodpovědná společnost ARI Motors GmbH zavedla řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila nejúplnější možnou ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Přenosy dat přes internet však mohou mít obecně bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu nám může uživatel našich webových stránek předat osobní údaje alternativními způsoby, například telefonicky.

 1. Definice

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti ARI Motors GmbH je založeno na termínech používaných evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být snadno čitelné a srozumitelné pro veřejnost i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili používanou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme kromě jiného následující výrazy:

a) Osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“). Za identifikovatelnou se považuje fyzická osoba, která přímo nebo nepřímo, zejména přiřazením k identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo přirazením k jednomu či více zvláštním znakům vyjadřujících fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

b) Subjekt údajů

Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává osoba odpovědná za zpracování.

c) Zpracování

Zpracování je jakýkoli proces prováděný s pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů nebo jakékoli takové série procesů v souvislosti s osobními údaji, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, objednávání, ukládání, přizpůsobení nebo změna, čtení, dotazování, použití, zpřístupnění prostřednictvím zprostředkování, šíření nebo jakákoli jiná forma poskytování, porovnávání nebo spojování, omezení, vymazání nebo zničení.

d) Omezení zpracování

Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

e) Profilování

Profilování je jakýkoli typ automatizovaného zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví za účelem analýzy nebo předvídání preferencí, zájmů , spolehlivosti, chování, pobytu nebo přemístění této fyzické osoby.

f) Pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů způsobem, při kterém již nelze osobní údaje přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajistí že osobní údaje nelze přiřadit identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

g) Odpovědná osoba nebo osoba odpovědná za zpracování

Odpovědnou osobou nebo osobou odpovědnou za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, úřad, instituce nebo jiný orgán, který sám nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování stanoveny právem Unie nebo právem členských států, lze odpovědnou osobu nebo konkrétní kritéria pro její jmenování stanovit v souladu s právem Unie nebo právem členských států.

h) Zpracovatel žádostí

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, úřad, instituce nebo jiný orgán, který zpracovává osobní údaje na žádost odpovědné osoby.

i) Příjemce

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, úřad, instituce nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, bez ohledu na to, zda se jedná o třetí stranu či nikoli. Orgány, které mohou přijímat osobní údaje v rámci konkrétního vyšetřování podle práva Unie nebo práva členských států, se však za příjemce nepovažují.

j) Třetí strana

Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, odpovědná osoba, zpracovatel a osoby, které jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje na přímou odpovědnost odpovědné osoby nebo zpracovatele. .

k) Souhlas

Souhlas je jakýkoli dobrovolný, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů pro konkrétní případ ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího opatření, kterým subjekt údajů uvede, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

 1. Jméno a adresa osoby odpovědné za zpracování

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších zákonů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení povahy ochrany údajů je:

ARI Motors GmbH

Abtsdorfer Straße 30

04552 Borna

Deutschland

Tel.: +49 341 / 97856933

E-Mail: Info@ari-motors.com

Website: www.ari-motors.com

 1. Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce je:

Thomas Kuwatsch ARI Motors GmbH Abtsdorfer Straße 30

04552 Borna

Deutschland

Tel.: +49 171 2425510

E-Mail: kuwatsch@ari-motors.com

Website: www.ari-motors.com

Každý subjekt údajů se může kdykoli obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů s jakýmikoli dotazy nebo návrhy týkajícími se ochrany údajů.

 1. Soubory cookie

Internetové stránky společnosti ARI Motors GmbH používají soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Soubory cookie používá řada webových stránek a serverů. Mnoho cookies obsahuje tzv. cookie ID. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, jehož prostřednictvím lze webové stránky a servery přiřadit konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webovým stránkám a serverům odlišit individuální prohlížeč dotčené osoby od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.

Používáním souborů cookie může společnost ARI Motors GmbH poskytovat uživatelům těchto webových stránek uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení souborů cookie nebyly možné.

Pomocí cookie mohou být informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovány v zájmu uživatele. Jak již bylo zmíněno, soubory cookie nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Například uživatel webové stránky, která používá soubory cookie, nemusí při každé návštěvě webové stránky znovu zadávat své přístupové údaje, protože to provádí webová stránka a soubor cookie uložený v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod používá cookie k zapamatování položek, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami pomocí odpovídajícího nastavení v používaném internetovém prohlížeči, a tím trvale vznést námitku proti nastavení souborů cookie. Kromě toho lze již nastavené soubory cookie kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud dotyčná osoba deaktivuje nastavení cookies v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek plně použitelné.

 1. Sběr obecných dat a informací

Webové stránky ARI Motors GmbH shromažďují řadu obecných údajů a informací pokaždé, když na webovou stránku vstoupí subjekt údajů nebo automatizovaný systém. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. (1) používané typy a verze prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) webová stránka, ze které se přistupující systém dostává na naše webové stránky (tzv. referrer), (4) dílčí webové stránky, které je možné ovládat prostřednictvím přístupového systému na našich webových stránkách, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) poskytovatele internetových služeb přístupového systému a (8) další podobná data a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací společnost ARI Motors GmbH nevyvozuje žádné závěry o dotyčné osobě. Tyto informace jsou spíše nutné pro (1) správné doručování obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek a reklamy na ně, (3) zajištění dlouhodobé funkčnosti našich systémů informačních technologií a technologie našich webových stránek a (4) poskytovat orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro vymáhání práva v případě kybernetického útoku. Tyto anonymně shromážděné údaje a informace proto společnost ARI Motors GmbH na jedné straně statisticky vyhodnocuje a na druhé straně cíleně vyhodnocuje za účelem zvýšení ochrany dat a zabezpečení dat v naší společnosti, abychom v konečném důsledku zajistili optimální úroveň ochrany námi zpracovávaných osobních údajů. Anonymní údaje v souborech protokolu serveru jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

 1. Odběru našeho newsletteru

Na webových stránkách ARI Motors GmbH mají uživatelé možnost přihlásit se k odběru newsletteru naší společnosti. Které osobní údaje jsou při objednání newsletteru předány osobě odpovědné za zpracování, vyplývá ze vstupní masky použité k tomuto účelu. Společnost ARI Motors GmbH v pravidelných intervalech informuje své zákazníky a obchodní partnery prostřednictvím newsletteru o nabídkách společnosti. Zpravodaj naší společnosti může subjekt údajů přijímat pouze v případě, že (1) dotyčná osoba má platnou e-mailovou adresu a (2) dotyčná osoba se zaregistruje k odběru newsletteru. Z právních důvodů bude na e-mailovou adresu, kterou dotyčená osoba poprvé zadala, zaslán potvrzovací e-mail pro zasílání newsletteru pomocí postupu dvojitého přihlášení. Tento potvrzovací e-mail slouží ke kontrole, zda vlastník e-mailové adresy povolil příjem newsletteru.

Při registraci k odběru newsletteru ukládáme také IP adresu přidělenou poskytovatelem internetových služeb (ISP) počítačového systému, který subjekt údajů používá při registraci, a také datum a čas registrace. Shromažďování těchto údajů je nezbytné k tomu, aby bylo možné později vysledovat (možné) zneužití e-mailové adresy subjektu údajů, a slouží tedy jako právní záruka pro osobu odpovědnou za zpracování.

Osobní údaje shromážděné při registraci k odběru newsletteru budou použity pouze k zasílání našeho newsletteru. Dále by mohli být odběratelé newsletteru informováni e-mailem, pokud je to nezbytné pro provoz služby newsletteru nebo příslušnou registraci, jako tomu může být v případě změn nabídky newsletteru nebo změn technických podmínek. . Osobní údaje shromážděné v rámci služby newsletteru nebudou předány třetím stranám. Subjekt údajů může odběr našeho newsletteru kdykoli zrušit. Souhlas s uchováváním osobních údajů, který nám dotyčná osoba udělila pro zasílání newsletteru, lze kdykoli odvolat. V každém newsletteru je odpovídající odkaz za účelem odvolání souhlasu. Dále je zde možnost odhlásit se ze zasílání newsletteru přímo na stránkách osoby odpovědné za zpracování nebo o tom osobu odpovědnou za zpracování informovat jiným způsobem.

 1. Sledování newsletteru

Zpravodaje ARI Motors GmbH obsahují takzvané sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika, která je vložena do e-mailů zasílaných ve formátu HTML, aby bylo možné zaznamenávat soubory protokolu a analyzovat soubory protokolu. To umožňuje provádět statistické vyhodnocení úspěšnosti či neúspěchu online marketingových kampaní. Na základě zabudovaného sledovacího pixelu dokáže ARI Motors GmbH rozpoznat, zda a kdy byl e-mail otevřen subjektem údajů a které odkazy v e-mailu subjekt údajů vyvolal.

Takové osobní údaje shromážděné prostřednictvím sledovacích pixelů obsažených v newsletterech jsou ukládány a vyhodnocovány osobou odpovědnou za zpracování za účelem optimalizace zasílání newsletteru a lepšího přizpůsobení obsahu budoucích newsletterů zájmům subjektu údajů. Tyto osobní údaje nebudou předávány třetím stranám. Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoli odvolat příslušné samostatné prohlášení o souhlasu poskytnuté prostřednictvím postupu double opt-in. Po odvolání budou tyto osobní údaje vymazány osobou odpovědnou za zpracování. ARI Motors GmbH automaticky považuje odstoupení od příjmu newsletteru za odvolání.

 1. Možnost kontaktu přes webové stránky

Webové stránky společnosti ARI Motors GmbH z důvodu právních předpisů obsahují informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt na naši společnost a přímou komunikaci s námi, jejíž součástí je i obecná adresa pro tzv. elektronickou poštu (e-mailová adresa). Pokud subjekt údajů kontaktuje osobu odpovědnou za zpracování prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, osobní údaje předané subjektem údajů se automaticky uloží. Tyto osobní údaje předané dobrovolně subjektem údajů osobě odpovědné za zpracování jsou uchovávány pro účely zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím stranám.

 1. Funkce komentářů v blogu na webu

ARI Motors GmbH nabízí uživatelům možnost zanechat komentáře k jednotlivým blogovým příspěvkům na blogu umístěném na webových stránkách. Blog je web, který je obvykle přístupný veřejnosti a na kterém může jeden nebo více lidí, nazývaných blogeři nebo weboví blogeři, přidávat články nebo zapisovat myšlenky do takzvaných blogových příspěvků. Příspěvky na blogu mohou být obvykle komentovány třetími stranami.

Pokud subjekt údajů zanechá komentář na blogu zveřejněném na této webové stránce, jsou kromě komentářů zanechaných subjektem údajů uloženy a zveřejněny informace o době vložení komentáře a uživatelské jméno (pseudonym), které si dotyčená osoba zvolila. Dále se zaznamenává také IP adresa přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP) dotyčné osoby. IP adresa je uložena z bezpečnostních důvodů a pro případ, že by subjekt údajů zasláním komentáře porušoval práva třetích osob nebo publikoval nezákonný obsah. Uchování těchto osobních údajů je tedy ve vlastním zájmu osoby odpovědné za zpracování, aby se mohla v případě porušení zákona zprostit odpovědnosti. Tyto shromážděné osobní údaje nebudou předány třetím stranám, pokud takový přenos nevyžaduje zákon nebo neslouží k právní obraně osoby odpovědné za zpracování.

 1. Rutinní mazání a blokování osobních údajů

Osoba odpovědná za zpracování zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení účelu uchovávání nebo pokud to stanoví evropské směrnice a nařízení nebo jiný zákonodárce v zákonech nebo nařízeních, které osoba odpovědná za zpracování podléhá, ​​byla poskytnuta.

Pokud přestane platit účel uchovávání nebo uplyne doba uchovávání předepsaná evropskými směrnicemi a nařízeními nebo jiným odpovědným zákonodárcem, budou osobní údaje běžně zablokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

 1. Práva subjektu údajů

  a) Právo na potvrzení

  Každžý subjekt údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením požadovat potvrzení od osoby odpovědné za zpracování, zda jsou zpracovávány její osobní údaje. Pokud chce subjekt údajů uplatnit toto právo na potvrzení, může se kdykoli obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

  b) Právo na informace

Každý subjekt údajů, kterého osobní údaje jsou zpracovávany, má právo udělené evropskou direktivou a nařízením kdykoli zdarma získat informace o osobních údajích o ní uložených a kopii těchto informací od osoby odpovědné za zpracování. Kromě toho evropské směrnice a nařízení poskytují subjektu údajů přístup k následujícím informacím: účely zpracování kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje zpřístupněny nebo jsou stále zpřístupňovány, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo není-li to možné, kritéria pro určení této doby existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo omezení zpracování odpovědnou osobou nebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování existence práva podat stížnost u dozorového úřadu pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů: Všechny dostupné informace o původu údajů existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a – alespoň v těchto případech – smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro subjekt údajů

Dále má subjekt údajů právo na informace, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů rovněž právo na informace o příslušných zárukách v souvislosti s přenosem

Pokud chce subjekt údajů využít tohoto práva na informace, může se kdykoli obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

c) Právo na opravu

Každý subjekt údajů, kterého osobní údaje jsou zpracovávany, má právo udělené evropskými směrnicemi a nařízeními požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají. Subjekt údajů má dále právo s přihlédnutím k účelům zpracování požadovat doplnění neúplných osobních údajů – a to i prostřednictvím doplňkového prohlášení.

Pokud chce subjekt údajů uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Každý subjekt údajů, kterého osobní údaje jsou zpracovávany, má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení požadovat, aby odpovědná osoba neprodleně vymazala osobní údaje, které se jí týkají, za předpokladu, že platí jeden z následujících důvodů a pokud zpracování není nutné: Osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovány pro účely, pro které již nejsou potřebné. Subjekt údajů odvolá svůj souhlas, na jehož základě bylo zpracování založeno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování. Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku v souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR proti zpracování a. Osobní údaje byly zpracovány protiprávně. Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, kterým odpovědná osoba podléhá. Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud platí některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje, aby byly osobní údaje uložené u ARI Motors GmbH vymazány, může se kdykoli obrátit na pracovníka odpovědného za zpracování. Zaměstnanec ARI Motors GmbH zajistí okamžité vyhovění žádosti o výmaz.

Pokud byly osobní údaje společností ARI Motors GmbH zveřejněny, je naše společnost jako odpovědná společnost povinna osobní údaje vymazat v souladu s čl. 17 odst. 1 GDPR. Společnost ARI Motors GmbH přijme příslušná opatření s ohledem na dostupnou technologii a náklady na implementaci, a to i technického charakteru, za účelem informování ostatních zpracovatelů údajů, kteří zpracovávají zveřejněné osobní údaje, že subjekt údajů požádal o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií či replikací těchto jiných údajů zpracovatelé požádali o osobní údaje, pokud zpracování není nezbytné. Pracovník ARI Motors GmbH v jednotlivých případech zajistí potřebné.

e) Právo na omezení zpracování Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení požadovat, aby správce omezil zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek: Subjekt údajů popírá správnost osobních údajů po dobu, která umožňuje odpovědné osobě zkontrolovat správnost osobních údajů. Zpracování je protiprávní, subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a místo toho žádá o omezení použití osobních údajů. Odpovědná osoba již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale potřebuje je subjekt údajů k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Subjekt údajů podal námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud nebylo zjištěno, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převažují nad oprávněnými důvody dotčené osoby.

Pokud je splněna jedna z výše uvedených podmínek a subjekt údajů by chtěl požádat o omezení osobních údajů uložených u ARI Motors GmbH, může se kdykoli obrátit na osoby odpovědné za zpracování. Zaměstnanec ARI Motors GmbH zajistí omezení zpracování.

f) Právo na přenositelnost údajů

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení obdržet osobní údaje, které se jí týkají a které byly zpřístupněny osobě odpovědné za spracovávání, ve strukturovaném, společném a strojově čitelným formátu. Má také právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě, aniž by tomu bránila odpovědná osoba, které byly osobní údaje poskytnuty, pokud je zpracování založeno na souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DS-GVO nebo na smlouvu podle čl. 6 odst. 1 písm. ve veřejném zájmu nebo probíhá při výkonu veřejné moci, která byla odpovědné osobě přidělena.

Dále má subjekt údajů při uplatnění svého práva na přenositelnost údajů v souladu s čl. 20 odst. 1 GDPR právo na to, aby byly osobní údaje předány přímo od jedné odpovědné osoby osobě druhé, pokud je to technicky proveditelné a pokud nejsou omezeny práva a svobody jiných osob.

Pro uplatnění práva na přenositelnost údajů se může subjekt údajů kdykoli obrátit na zaměstnance společnosti ARI Motors GmbH.

g) Právo vznést námitku

Každý subjekt údajů má z důvodů vyplývajících z její konkrétní situace právo udělené evropskou směrnicí a nařízením kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, které je založeno na čl. 6 Odstavec 1 Písmeno e nebo f DS-GVO vznese námitku. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

ARI Motors GmbH již nebude osobní údaje v případě námitky zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo zpracování neslouží k tvrzení, výkonu nebo obraně. právních nároků.

Pokud ARI Motors GmbH zpracovává osobní údaje za účelem reklamy, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem takové reklamy. To platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování společností ARI Motors GmbH pro účely přímého marketingu, společnost ARI Motors GmbH již nebude osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Subjekt údajů má dále právo z důvodů vyplývajících z jeho konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a které je prováděno společností ARI Motors GmbH pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely. účely v souladu s čl. 89 odst. 1 DS -GVO vznést námitku, pokud takové zpracování není nezbytné ke splnění úkolu ve veřejném zájmu.

Pro uplatnění práva vznést námitku se může dotčená osoba obrátit přímo na kteréhokoli zaměstnance společnosti ARI Motors GmbH nebo jiného zaměstnance. Subjekt údajů může také v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES, uplatnit své právo vznést námitku prostřednictvím automatizovaných postupů, ve kterých se používají technické specifikace.

h) Automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování

Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem směrnic a nařízení nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování - včetně profilování - které pro ni má právní účinky nebo se jí obdobně významně dotýká, pokud že rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a odpovědnou osobou, nebo (2) je přípustné na základě práva Unie nebo členského státu, kterému odpovědná osoba podléhá, ​​a tyto zákonná ustanovení přijímají vhodná opatření k ochraně práv a svobod, jakož i oprávněných zájmů subjektu údajů nebo (3) je učiněno s výslovným souhlasem subjektu údajů.

Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a odpovědnou osobou nebo (2) je učiněno s výslovným souhlasem subjektu údajů, společnost ARI Motors GmbH přijme vhodná opatření k zabezpečení práva a svobody, jakož i ochranu oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně alespoň práva na zásah osoby ze strany odpovědné osoby, vyjádřit svůj vlastní názor a napadnout rozhodnutí.

Pokud chce subjekt údajů uplatnit svá práva v souvislosti s automatizovaným rozhodováním, může se kdykoli obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

i) Právo odvolat souhlas podle zákona o ochraně osobních údajů

Každý subjekt údajů, kterého osobní údaje jsou zpracovávany, má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

Pokud chce subjekt údajů uplatnit své právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

 1. Ochrana dat při žádostech a v procesu podávání žádostí

Osoba odpovědná za zpracování shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů za účelem vyřízení procesu žádosti. Zpracování lze provést i elektronicky. To platí zejména v případě, že žadatel zašle příslušné dokumenty žádosti elektronicky, například e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách, osobě odpovědné za zpracování. Pokud osoba odpovědná za zpracování uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou předané údaje uchovávány za účelem zpracování pracovněprávního vztahu v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud osoba odpovědná za zpracování neuzavře se žadatelem pracovní smlouvu, budou dokumenty žádosti automaticky vymazány dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud výmaz nebude v rozporu s jinými oprávněnými zájmy osoby odpovědné za zpracování. Dalším oprávněným zájmem v tomto smyslu je např. důkazní břemeno v řízení podle zákona o obecném rovném zacházení (AGG).

 1. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání Facebooku

Osoba odpovědná za zpracování má na této webové stránce integrované součásti společnosti Facebook. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je místo pro sociální setkávání provozované na internetu, online komunita, která uživatelům obvykle umožňuje vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo firemní informace. Facebook mimo jiné umožňuje uživatelům sociální sítě vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a vytvářet sítě prostřednictvím žádostí o přátelství.

Provozovatelem Facebooku je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Pokud subjekt údajů žije mimo USA nebo Kanadu, osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irsko.

Při každém přístupu na jednu z jednotlivých stránek tohoto webu, který je provozován osobou odpovědnou za zpracování a na které je integrována komponenta Facebooku (Facebook plug-in), se internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů je automaticky aktivována příslušnou komponentou Facebooku, což způsobí, že se z Facebooku stáhne reprezentace příslušné komponenty Facebooku. Kompletní přehled všech Facebook plug-inů najdete na https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. V rámci tohoto technického procesu získává Facebook informace o tom, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštívila.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na Facebooku, Facebook při každé návštěvě našich webových stránek danou osobou a po celou dobu příslušného pobytu na našem webu rozpozná, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštíví. Tyto informace jsou shromažďovány komponentou Facebook a přiřazeny k příslušnému účtu Facebook dotyčné osoby ze strany Facebooku. Pokud dotyčná osoba aktivuje jedno z tlačítek Facebooku integrovaných na našem webu, například tlačítko „To se mi líbí“, nebo pokud dotyčná osoba učiní komentář, přiřadí Facebook tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu Facebook dané osoby a uloží tyto osobní údaje.

Facebook prostřednictvím komponenty Facebook vždy obdrží informaci o tom, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je přihlášen na Facebooku současně s přístupem na naše webové stránky; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na komponentu Facebooku či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předány Facebooku, může přenosu zabránit tím, že se před vyvoláním našich webových stránek odhlásí ze svého účtu na Facebooku.

Informace o shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů ze strany Facebooku poskytuje datový pokyn zveřejněný Facebookem, který je dostupný na https://de-de.facebook.com/about/privacy/. Vysvětluje také, jaké možnosti nastavení Facebook nabízí k ochraně soukromí subjektu údajů. Kromě toho jsou k dispozici různé aplikace, které umožňují potlačit přenos dat na Facebook. Takové aplikace může subjekt údajů použít k potlačení přenosu dat na Facebook.

 1. Ustanovení o ochraně dat o aplikaci a použití obrázků Getty Images

Osoba zodpovědná za spracovávání údajů má na této webové stránce integrované komponenty od Getty Images. Getty Images je americká obrazová agentura. Obrazová agentura je společnost, která nabízí na trhu obrazy a další obrazový materiál. Obrazové agentury obvykle prodávají fotografie, ilustrace a filmový materiál. Různí zákazníci, zejména provozovatelé webových stránek, redaktoři tištěných a televizních médií a reklamní agentury, licencují snímky, které používají, prostřednictvím obrazové agentury.

Provozovatelem komponent Getty Images je Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irsko.

Getty Images umožňuje vkládání standardních obrázků (možná zdarma). Vkládání je vkládání nebo integrace určitého externího obsahu, například textových, video- nebo obrazových dat, která jsou poskytnuta externí webovou stránkou a poté se objeví na Vaší vlastní webové stránce. Pro vkládání se používá tzv. embedding kód. Vkládací kód je HTML kód, který je do webové stránky integrován provozovatelem webové stránky. Pokud provozovatel webové stránky integroval kód pro vložení, zobrazí se externí obsah druhé webové stránky okamžitě po návštěvě webové stránky. Aby bylo možné zobrazit externí obsah, je externí obsah načten přímo z jiné webové stránky. Getty Images poskytuje další informace o vkládání obsahu pod odkazem http://www.gettyimages.de/resources/embed.

Prostřednictvím technické implementace vkládacího kódu, který umožňuje zobrazení obrázků Getty Images, je společnosti Getty Images předána IP adresa internetového připojení, přes které dotyčná osoba přistupuje na naše webové stránky. Getty Images také zaznamenává naše webové stránky, typ použitého prohlížeče, jazyk prohlížeče, čas a délku přístupu. Kromě toho může Getty Images shromažďovat navigační informace, tedy informace o tom, které z našich podstránek dotyčná osoba navštívila a na které odkazy klikla, a také další interakce, které dotyčná osoba při návštěvě našeho webu provedla. Tato data lze uložit a vyhodnotit pomocí Getty Images.

Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů společnosti Getty Images naleznete na adrese https://www.gettyimages.de/company/privacy-policy.

 1. Ustanovení o ochraně osobních údajů při používání a používání Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Osoba odpovědná za zpracování integrovala na tuto webovou stránku komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba webové analýzy. Webová analýza je sběr, sběr a vyhodnocování dat o chování návštěvníků internetových stránek. Služba webové analýzy shromažďuje mimo jiné údaje o webových stránkách, ze kterých subjekt údajů na webové stránky přišel (tzv. referrer), které podstránky webu byly navštíveny nebo jak často a jak dlouho byla podstránka prohlížena. Webová analýza se používá především k optimalizaci webu a k analýze nákladů a přínosů internetové reklamy.

Provozovatelem komponenty Google Analytics je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Osoba odpovědná za zpracování používá dodatek „_gat._anonymizeIp“ pro analýzu webu prostřednictvím Google Analytics. Tímto dodatkem je IP adresa internetového připojení dotčené osoby zkrácena a anonymizována společností Google, pokud jsou naše internetové stránky přístupné z členského státu Evropské unie nebo od jiného signatáře Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat tok návštěvníků na naše webové stránky. Google používá získané údaje a informace mimo jiné k vyhodnocování používání našich webových stránek, k sestavování online zpráv, které pro nás ukazují aktivity na našich webových stránkách, a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek.

Google Analytics umístí soubor cookie do systému informačních technologií dotyčné osoby. Co jsou cookies, již bylo vysvětleno výše. Nastavením souboru cookie je společnosti Google umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Při každém přístupu na jednu z jednotlivých stránek tohoto webu, který je provozován osobou odpovědnou za zpracování a na které je integrována součást Google Analytics, se automaticky spustí internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotyčné osoby. příslušná součást Google Analytics K přenosu dat společnosti Google za účelem online analýzy. V rámci tohoto technického procesu získává Google znalost osobních údajů, jako je IP adresa osoby, které Google využívá mimo jiné ke sledování původu návštěvníků a kliknutí a následně k umožnění účtování provizí.

Soubor cookie se používá k ukládání osobních údajů, jako je čas přístupu, místo, odkud byl přístup uskutečněn, a frekvence návštěv naší webové stránky subjektem údajů. Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, jsou tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení používaného dotyčnou osobou, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Google může tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického procesu předat třetím stranám.

Dotyčná osoba může zabránit nastavení souborů cookie našimi webovými stránkami, jak již bylo uvedeno výše, pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče a tím trvale vznést námitku proti nastavení souborů cookie. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by rovněž bránilo společnosti Google nastavit soubor cookie v systému informačních technologií dané osoby. Soubor cookie již nastavený službou Google Analytics lze navíc kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má dále možnost vznést námitku proti shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics týkajících se používání této webové stránky a zpracování těchto údajů společností Google a zabránit tomu. K tomu si musí dotyčná osoba stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče pod odkazem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk prohlížeče informuje Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že do Google Analytics nesmí být přenášena žádná data ani informace o návštěvách webových stránek. Instalace doplňku prohlížeče je považována za námitku společnosti Google. Pokud bude systém informačních technologií dotyčné osoby později smazán, naformátován nebo znovu nainstalován, musí dotyčná osoba znovu nainstalovat doplněk prohlížeče, aby deaktivovala Google Analytics. Pokud je doplněk prohlížeče odinstalován nebo deaktivován dotyčnou osobou nebo jinou osobou, která spadá do jejich sféry vlivu, existuje možnost přeinstalovat nebo znovu aktivovat doplněk prohlížeče.

Další informace a platná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google naleznete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a ​​na http://www.google.com/analytics/terms/de. html. Google Analytics je podrobněji vysvětlena pod tímto odkazem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 1. Ustanovení o ochraněosobních údajů o aplikaci a používání Google AdWords

Osoba odpovědná za zpracování integrovala Google AdWords na tento web. Google AdWords je internetová reklamní služba, která umožňuje inzerentům umisťovat reklamy do výsledků vyhledávače Google a také do reklamní sítě Google. Google AdWords umožňuje inzerentovi předem definovat určitá klíčová slova, pomocí kterých se reklama zobrazí ve výsledcích vyhledávače Google pouze v případě, že uživatel pomocí vyhledávače vyvolá výsledek vyhledávání relevantní pro klíčové slovo. V reklamní síti Google jsou reklamy distribuovány na tématicky relevantní webové stránky pomocí automatického algoritmu a s přihlédnutím k předem definovaným klíčovým slovům.

Provozovatelem služeb Google AdWords je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Účelem Google AdWords je propagovat naše webové stránky zobrazováním zájmově relevantní reklamy na webových stránkách třetích stran a ve výsledcích vyhledávače vyhledávače Google a zobrazováním reklamy třetích stran na našich webových stránkách

Pokud se dotyčná osoba dostane na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, uloží se v systému informačních technologií dotyčné osoby společností Google tzv. konverzní cookie. Co jsou cookies, již bylo vysvětleno výše. Konverzní cookie ztrácí platnost po třiceti dnech a neslouží k identifikaci osoby. Pokud ještě nevypršela platnost souboru cookie, použije se konverzní soubor cookie ke zjištění, zda byly některé podstránky, například nákupní košík ze systému internetového obchodu, na našem webu otevřeny. Konverzní cookie umožňuje nám i společnosti Google zjistit, zda dotyčná osoba, která přišla na naše webové stránky prostřednictvím reklamy AdWords, generovala prodej, tj. dokončila nebo zrušila nákup.

Údaje a informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie používá Google k vytváření statistik návštěvnosti našich webových stránek. Tyto statistiky návštěv zase používáme k určení celkového počtu uživatelů, kteří nám byli odkázáni prostřednictvím reklam AdWords, tj. k určení úspěchu nebo neúspěchu příslušné reklamy AdWords a k optimalizaci našich reklam AdWords pro budoucnost. Naše společnost ani jiní inzerenti Google AdWords nedostávají od společnosti Google informace, které by mohly identifikovat dotyčnou osobu.

Konverzní cookie se používá k ukládání osobních údajů, například webových stránek navštívených dotyčnou osobou. Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, jsou osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení používaného dotyčnou osobou, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Google může tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického procesu předat třetím stranám.

Dotyčná osoba může zabránit nastavení souborů cookie našimi webovými stránkami, jak již bylo uvedeno výše, pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče a tím trvale vznést námitku proti nastavení souborů cookie. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by rovněž bránilo společnosti Google v nastavení konverzního souboru cookie v systému informačních technologií dotčené osoby. Soubor cookie již nastavený službou Google AdWords lze navíc kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má také možnost vznést námitku proti zájmově orientované reklamě ze strany společnosti Google. K tomu musí dotyčná osoba vyvolat odkaz www.google.de/settings/ads z každého internetového prohlížeče, který používá, a provést zde požadovaná nastavení.

Další informace a platná nařízení o ochraně osobních údajů od společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 1. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání LinkedIn

Osoba odpovědná za zpracování integrovala komponenty společnosti LinkedIn Corporation na tuto webovou stránku. LinkedIn je internetová sociální síť, která uživatelům umožňuje spojit se se stávajícími obchodními kontakty a navázat nové obchodní kontakty. LinkedIn používá více než 400 milionů registrovaných lidí ve více než 200 zemích. Díky tomu je LinkedIn v současnosti největší platformou pro obchodní kontakty a jednou z nejnavštěvovanějších webových stránek na světě.

LinkedIn provozuje společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko, odpovídá za záležitosti ochrany údajů mimo USA.

Pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku, která je vybavena komponentou LinkedIn (plug-in LinkedIn), tato komponenta způsobí, že prohlížeč používaný dotyčnou osobou stáhne odpovídající znázornění komponenty LinkedIn. Další informace o zásuvných modulech LinkedIn naleznete na adrese https://developer.linkedin.com/plugins. LinkedIn v rámci tohoto technického procesu získá znalosti o tom, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštíví.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na LinkedIn, LinkedIn rozpozná, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštíví při každé návštěvě našich webových stránek dotčenou osobou a po celou dobu trvání příslušného pobytu na našem webu. webová stránka. Tyto informace shromažďuje komponenta LinkedIn a LinkedIn je přiřazuje k příslušnému účtu LinkedIn subjektu údajů. Pokud dotyčná osoba aktivuje tlačítko LinkedIn integrované na našem webu, LinkedIn přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu LinkedIn dotyčné osoby a uloží tyto osobní údaje.

LinkedIn vždy prostřednictvím komponenty LinkedIn obdrží informaci o tom, že daná osoba navštívila naše webové stránky, pokud je daná osoba přihlášena na LinkedIn současně s přístupem na naše webové stránky; toto probíhá bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na komponentu LinkedIn či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předávány LinkedIn, může přenosu zabránit odhlášením se ze svého účtu LinkedIn před vyvoláním našich webových stránek.

Na adrese https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls nabízí LinkedIn možnost odhlášení z odběru e-mailových zpráv, SMS zpráv a cílených reklam a také správu nastavení reklam. LinkedIn také využívá partnery, jako jsou Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, kteří mohou nastavovat soubory cookie. Takové soubory cookie lze odmítnout na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Příslušná ustanovení o ochraně údajů LinkedIn jsou k dispozici na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Zásady používání souborů cookie LinkedIn jsou k dispozici na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 1. Ustanovení o ochraně údajů k aplikaci a používání Twitteru

Osoba zodpovědná za spracovávání údajů má na této webové stránce integrované komponenty z Twitteru. Twitter je vícejazyčná, veřejně přístupná mikroblogovací služba, na které mohou uživatelé publikovat a distribuovat takzvané tweety, tedy krátké zprávy, které jsou omezeny na 280 znaků. Tyto krátké zprávy jsou dostupné všem, včetně lidí, kteří nejsou přihlášeni na Twitteru. Tweety se také zobrazují tzv. sledujícím příslušného uživatele. Následovníci jsou další uživatelé Twitteru, kteří sledují tweety uživatele. Twitter navíc umožňuje oslovit široké publikum pomocí hashtagů, odkazů nebo retweetů.

Provozující společnost Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Irsko.

Při každém přístupu na jednu z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou provozuje osoba odpovědná za zpracování a na které je integrována součást Twitteru (tlačítko Twitter), se automaticky spustí internetový prohlížeč v systému informačních technologií dané osoby aktivovaný příslušnou komponentou Twitter způsobí stažení reprezentace příslušné komponenty Twitter z Twitteru. Další informace o tlačítkách Twitteru jsou k dispozici na adrese https://about.twitter.com/de/resources/buttons. V rámci tohoto technického procesu dostává Twitter informace o tom, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštíví. Účelem integrace součásti Twitter je umožnit našim uživatelům redistribuovat obsah této webové stránky, učinit tuto webovou stránku známou v digitálním světě a zvýšit počet našich návštěvníků.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na Twitteru, Twitter rozpozná, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštěvuje pokaždé, když dotyčná osoba navštíví naše webové stránky a po celou dobu jejího pobytu na našem webu. Tyto informace shromažďuje komponent Twitter a Twitter je přiřazuje k příslušnému účtu Twitter subjektu údajů. Pokud dotyčná osoba klikne na jedno z tlačítek Twitteru integrovaných na naší webové stránce, data a informace s ní přenesené jsou přiřazeny k osobnímu uživatelskému účtu Twitter dané osoby a ukládány a zpracovávány společností Twitter.

Twitter vždy obdrží prostřednictvím součásti Twitter informaci o tom, že dotyčná osoba navštívila naše webové stránky, pokud je dotyčná osoba přihlášena k Twitteru současně s přístupem na naše webové stránky; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na komponent Twitter či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předány Twitteru, může přenosu zabránit tím, že se před návštěvou našich webových stránek odhlásí ze svého Twitter účtu.

Platná ustanovení o ochraně údajů Twitteru naleznete na https://twitter.com/privacy?lang=de.

19.Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání Xing

Osoba odpovědná za zpracování integrovala komponenty od společnosti Xing na tuto webovou stránku. Xing je internetová sociální síť, která uživatelům umožňuje připojit se ke stávajícím obchodním kontaktům a navazovat nové obchodní kontakty. Jednotliví uživatelé si mohou vytvořit svůj osobní profil na Xing. Společnosti mohou na Xingu například vytvářet firemní profily nebo zveřejňovat pracovní nabídky.

Společnost Xing provozuje společnost XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Německo.

Pokaždé, když je vyvolána jedna z jednotlivých stránek tohoto webu, který je provozován osobou odpovědnou za zpracování a na které je integrována komponenta Xing (Xing plug-in), internetový prohlížeč v systému informačních technologií dané osoby se automaticky aktivuje příslušnou komponentou Xing a způsobí stažení reprezentace příslušné komponenty Xing z Xing. Další informace o zásuvných modulech Xing naleznete na adrese https://dev.xing.com/plugins. V rámci tohoto technického procesu získává Xing informace o tom, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštívila.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na Xing, Xing rozpozná, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštíví při každé návštěvě našich webových stránek dotyčnou osobou a po celou dobu příslušného pobytu na našem webu. Tyto informace jsou shromažďovány komponentou Xing a přiřazeny k příslušnému účtu Xing osoby, které se Xing týká. Pokud dotyčná osoba aktivuje jedno z tlačítek Xing integrovaných na našich webových stránkách, například tlačítko „Sdílet“, Xing přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu Xing dotyčné osoby a uloží tyto osobní údaje.

Společnost Xing vždy prostřednictvím komponenty Xing obdrží informace o tom, že dotčená osoba navštívila naše webové stránky, pokud je dotčená osoba přihlášena k Xing současně s přístupem na naše webové stránky; toto probíhá bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na komponentu Xing či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předány společnosti Xing, může přenosu zabránit odhlášením se ze svého účtu Xing před vstupem na naše webové stránky.

Předpisy o ochraně údajů zveřejněné společností Xing, které jsou dostupné na adrese https://www.xing.com/privacy, poskytují informace o shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů společností Xing. Xing také zveřejnil informace o ochraně dat pro tlačítko sdílení XING na https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 1. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání YouTube

Osoba zodpovědná za zpracování údajů má na této webové stránce integrované komponenty z YouTube. YouTube je internetový videoportál, který umožňuje vydavatelům videa bezplatně zveřejňovat videoklipy a ostatním uživatelům je zdarma prohlížet, hodnotit a komentovat. YouTube umožňuje zveřejňování všech typů videí, a proto jsou prostřednictvím internetového portálu dostupné kompletní filmové a televizní pořady, ale i hudební videa, upoutávky nebo videa vytvořená samotnými uživateli.

YouTube provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Při každém přístupu na jednu z jednotlivých stránek tohoto webu, který je provozován osobou odpovědnou za zpracování a na které je integrována komponenta YouTube (video YouTube), se internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotyčné osoby automaticky nahrazený příslušnou komponentou YouTube Vás vyzve ke stažení reprezentace příslušné komponenty YouTube z YouTube. Další informace o YouTube naleznete na https://www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci tohoto technického procesu získávají YouTube a Google informace o tom, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštíví.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena na YouTube, YouTube rozpozná, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštěvuje, a to vyvoláním podstránky, která obsahuje video YouTube. Tyto informace shromažďuje YouTube a Google a jsou přiřazeny k příslušnému účtu YouTube dotyčné osoby.

YouTube a Google vždy obdrží prostřednictvím komponenty YouTube informaci o tom, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je dotyčná osoba přihlášena na YouTube současně s přístupem na naše webové stránky; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na video YouTube či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předávány YouTube a Google, může přenosu zabránit tím, že se před vyvoláním naší webové stránky odhlásí ze svého účtu YouTube.

Předpisy o ochraně údajů zveřejněné společností YouTube, které jsou k dispozici na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností YouTube a Google.

21.Nasazení a použití Pipedrive

Pipedrive používáme ke zlepšení činností řízení vztahů se zákazníky. Odpovědnou firmou je: Pipedrive OÜ, Paldiski mnt 80, Tallinn 10617, Estonsko

Jakékoli informace, včetně osobních údajů, shromážděné jakoukoli jinou službou uvedenou v těchto zásadách ochrany osobních údajů, mohou být odeslány a uloženy na servery Pipedrive, když uživatel provede akci, která vede k přenosu informací na testxchange.

Další informace o zpracování dat a ochraně dat na Pipedrive naleznete zde: https://www.pipedrive.com/en/privacy

 1. Právní základ pro zpracování

Článek 6 I písm. GDPR slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, pro které získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například v případě zpracovatelských operací, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiných služeb či protiplnění, zpracování je založeno na čl. 6 I písm. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud se na naši společnost vztahuje zákonná povinnost, která vyžaduje zpracování osobních údajů, například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 I písm. V ojedinělých případech může být nutné zpracovávat osobní údaje za účelem ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se návštěvník naší společnosti zranil a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné životně důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by zpracování vycházelo z čl. 6 I písm. d GDPR. V konečném důsledku by zpracovatelské operace mohly být založeny na čl. 6 I písm. f GDPR. Operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základu, pokud je zpracování nezbytné k zajištění oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, za předpokladu, že zájmy, základní práva a svobody dotčené osoby nepřevažují. Jsme oprávněni provádět takové operace zpracování zejména proto, že je výslovně zmínil evropský zákonodárce. V tomto ohledu zastával názor, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je dotyčná osoba zákazníkem odpovědné osoby (bod odůvodnění 47 věta 2 GDPR).

 1. Oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 I lit.f GDPR, je naším oprávněným zájmem provádění našich obchodních aktivit ve prospěch všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

 1. Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí lhůty jsou příslušná data běžně vymazána, pokud již nejsou potřeba pro plnění smlouvy nebo uzavření smlouvy.

 1. Zákonná nebo smluvní ustanovení pro poskytování osobních údajů; Nezbytnost pro uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí

Informujeme Vás, že poskytnutí osobních údajů je zčásti vyžadováno zákonem (např. daňové předpisy) nebo může vyplývat i ze smluvních předpisů (např. informace o smluvním partnerovi). Pro uzavření smlouvy může být někdy nutné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které musíme následně zpracovávat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, když s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouvu s dotyčnou osobou nelze uzavřít. Než dotyčná osoba poskytne osobní údaje, musí dotyčná osoba kontaktovat některého z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec dotyčné osobě případ od případu vysvětluje, zda poskytnutí osobních údajů vyžaduje zákon nebo smlouva nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké důsledky, které by neposkytnutí osobních údajů mělo.

 1. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vytvořeno generátorem prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, která působí jako externí pověřenec pro ochranu osobních údajů v Hamburku, ve spolupráci s právníkem na ochranu osobních údajů Christianem Solmecke.